Բաժիններ
Կարևոր հղումներ

logo hhkgn      logo aspu      anqa

logo enqa          logo armenic

 logo eurashe    eqar_logo

 bologna_logo     logo tempus 

logo unesco      logo_eua      logo esu

 logo inqaahe Classroom

Որակի կառավարման համակագ

ՀՊՄՀ-ի ՈԿՀ-ի տվյալ ուղեցույցը հանդիսանում է կրթության որակի կառավարման ընդհանրացնող փաստաթուղթ և ձևավորում է ՈԿՀ-ում առկա գործընթացների հիմնական պահանջները, փաստաթղթերի կազմն ու կառուցվածքը, լիազորությունների և պատասխանատվության բաշխման կարգը:

ՀՊՄՀ-ում մշակվում և ներդրվում է կրթության որակի կառավարման համակարգ` ISO-9000 և ENQA չափանիշների մեթոդոլոգիայի հիման վրա: Այս համակարգը նաև թույլ է տալիս առավելագույնս հասկանալ կրթական ծառայություններ սպառողների պահանջները մասնագետների պատրաստման համար տարբեր փուլերում:

ՀՊՄՀ—ի ՈԿՀ-ի ուղեցույցը նախատեսված է որպես կառավարման համակարգի տեղեկատու համալսարանի ղեկավարության, բոլոր մակարդակների կառավարիչների, համալսարանի աշխատակիցների, ինչպես նաև շահագրգիռ անձանց բոլոր խմբերի համար:

ՈԿՀ-ի ուղեցույցի այժմեականության պարբերաբար ստուգումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ ՈԱ-ի պատասխանատու պրոռեկտորի կողմից, ինչը հիմք է տալիս կատարել փոփոխություններ և լրամշակել այն:

            Ներկայումս ՈԿՀ-ի շրջանակներում իրականացվում են գործունեության հետևյալ ուղղությունները`

 • ռազմավարական պլանավորում,
 • պլանավորում` ըստ գործընթացների,
 • գործընթացների փաստաթղթավորում,
 • կրթության որակի մշտադիտարկում,
 • գործընթացների ներքին աուդիտ,
 • գիտական աշխատողների և դասախոսական, ինչպես նաև վարչական անձնակազմի  վերապատրաստման ստանդարտների մշակում:

Բուհի ՈԿՀ-ն իրականացնողն ու պատասխանատու գլխավոր կառույցներն են՝

 Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությունը

 Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոն:

ՀՊՄՀ-ի որակի կառավարման համակարգը տարածվում է հետևյալ հիմնական գործընթացների և գործունեության ձևերի վրա`

 • վարչության գործունեություն որակի կառավարման ուղղությամբ,
 • բարձրագույն մասնագիտական կրթության գործընթաց,
 • լրացուցիչ մասնագիտական կրթության գործընթաց,
 • գիտահետազոտական գործունեություն,
 • դաստիարակչական և արտալսարանային աշխատանք ուսուցանողների հետ:

ՈԿՀ-ն ներառում է բուհի գործունեության բոլոր ուղղությունները, ֆակուլտետները, ամբիոններն ու այլ ստորաբաժանումները:

ՈԿՀ-ի բոլոր դրույթները պարտադիր են իրականացվելու ՀՊՄՀ-ի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և ծառայություններում:

Համալսարանի ՈԿՀ-ն հիմնված է որակի ապահովման հետևյալ նորմատիվ բազայի վրա`

 

Հարցում
Գնահատեք ՀՊՄՀ-ի կրթական ծառայությունների որակը
Հայտարարություններ

ՀՊՄՀ-ի ֆակուլտետի, ամբիոնի. պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ
Ավելին
Վերապատրաստումներ
Ավելին
Մանկավարժական համալսարանը հավատարմագրվեց
Ավելին
Հրապարակումներ

Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսարանի և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համագործակցություն
Ավելին